17 việc làm blockchain tại Việt Nam

Blockchain Developer (NodeJS)

Ho Chi Minh
 • Salary & Profit Sharing
 • Meals, Snacks, Parking, Coffee
 • 13th month & quarterly bonus

2 Blockchain Dev (Java/Python)~$2000

Ha Noi
 • Tham gia công ty Game hàng đầu
 • Lương thưởng hấp dẫn ($2000)
 • Môi trường năng động, sáng tạo

Blockchain Developer (Golang/C++)

Ho Chi Minh
 • Highly competitive salary
 • Macbook provided
 • 15 days of annual leave

Solidity Blockchain Dev (NodeJS, Python)

Ho Chi Minh
 • Technology startup
 • Young talent team
 • High benefit