71 việc làm qa qc tại Việt Nam cho bạn

Software QA Engineer 5+ (QA QC, Tester)

Ho Chi Minh
 • Challenging Projects
 • Crazy Fun People to Work With
 • Great benefits and salaries

Mobile Tester (QA QC)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Sr Automation Engineer (C#/QA QC) ~$1800

Ho Chi Minh

Automation Tester (QA QC/ Python)

Ha Noi
Ho Chi Minh
 • 13 month salary + Health care
 • Advancement opportunities
 • Fun and collaborative envirome

QA QC Manager (Tester)

Ho Chi Minh

03 Tester (QA QC, English)

Ha Noi

IT Tester (QA QC)

Ho Chi Minh
 • Cơ hội đi đào tạo ở nước ngoài
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Môi trường hiện đại/thân thiện

Tester (QA QC)

Ho Chi Minh

QA Team Lead (QA QC/Tester/ English)

Ho Chi Minh

Game QA Master (QA QC/Tester/English)

Ho Chi Minh
 • Professional work environment
 • Annual salary review
 • Attractive benefits

QA Leader (QC, Tester)

Da Nang

Tester (QA QC)

Ha Noi

MANUAL QA/QC ENGINEER (Tester)

Ho Chi Minh

Game Senior Tester (QA QC/English)

Ho Chi Minh
 • Professional work environment
 • Annual salary review
 • Attractive benefits

Automation/Regression Tester (QA QC)

Ho Chi Minh
 • Opportunity to work oversea
 • 14~24+days for annual leave
 • Attractive salary & benefits

QA/QC Engineer (Tester)

Ho Chi Minh

20 Testers (QA QC)

Ho Chi Minh

Tester Engineer (QA/QC)

Ho Chi Minh

10 QC Engineer (QA QC/Tester) After Tet

Ho Chi Minh

IT Test Leader (QA QC)

Ho Chi Minh
 • Cơ hội đi đào tạo ở nước ngoài
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Môi trường hiện đại/thân thiện

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.