27 việc làm Games tại Việt Nam cho bạn

04 Games Mobile Apps Developers (Cocos2d-x/ Unity)

Ho Chi Minh

Games Developer (Cocos2d)

Ho Chi Minh

Game Developer (Mobile Apps, Unity, Games)

Ho Chi Minh
Ha Noi

PHP Application Developer

Ho Chi Minh

Game Unity Developer (Upto $1000)

Ha Noi
  • Ko làm thêm giờ
  • Thưởng theo dự án
  • Chi trả 100% khám chữa bệnh

05 Developer Game Unity 3D

Ha Noi
  • Thưởng dự án cao
  • Hưởng bảo hiểm y tế đặc biệt
  • Du lịch 2 lần/năm

Developer Game using HTML5

Ho Chi Minh

Java Developer (Game - Server)

Ho Chi Minh

iOS Developer- Up to 800$

Ha Noi

02 Game Mobile developers

Ha Noi
Nhận các việc làm Games qua email

Unity Game Developer

Ho Chi Minh

Game Designer

Ho Chi Minh

05 Game Developer COCOS2D-X [Up to 12M]

Ha Noi

HTML5 Game Developer

Ha Noi

Interactive Developer (Unity3D, AI, R&D, Arduino)

Ho Chi Minh
  • Tiếp xúc công nghệ mới
  • Tham gia các sự kiện giải trí
  • Cơ hội thử thách và phát triển

Lập Trình Game Unity 3D

Ha Noi

Mobile Developers (Android, iOS) - Up to $1000

Ha Noi

02 Unity Game Developers - Up to $1000

Ha Noi

Test Leader / Customer Support - Up to $800

Ha Noi

02 Game Server Developers

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật