Motives Vietnam Corporation

Ho Chi Minh

Sản phẩm

Thứ 2 - Thứ 6

Không có OT

We make it happen

Motives Group has developed strategic joint ventures throughout Vietnam, China, and Cambodia to make us one of the largest clothing exporters out of Asia.

Chuyên Môn Của Chúng Tôi

Địa Điểm

District 7, Ho Chi Minh
District 7, Ho Chi Minh

Tổng lượt truy cập: 2278

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Đánh giá Motives Vietnam Corporation ngay