17 system admin jobs in Ha Noi for you

System Admin (Java, SQL)

Ha Noi

System Admin (Networking, IT Support)

Ha Noi

02 System Engineer (Linux/ System Admin)

Ha Noi

DevOps/System Admin Engineer

Ha Noi

03 System Admin (System Engineer; Linux)

Ha Noi
  • Lương 13,thưởng Quý, Lễ Tết
  • Hỗ trợ laptop cho nhân viên
  • Làm việc với các hệ thống lớn

DevOps Engineer (System Engineer/Admin)

Ha Noi

IT Support (System Admin, Linux)

Ha Noi

05 System Admin (System Engineer; Linux)

Ha Noi

Managed Services Engineer (System Admin)

Ha Noi

Sr SAP Functional (FICO,SD,MM) onsite JP

Ho Chi Minh
Ha Noi

Senior SAP BI BW Consultant (onsite JP)

Ho Chi Minh
Ha Noi

02 Senior SAP ABAP Developer (onsite JP)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Kỹ sư Quản trị mạng - System Engineer

Ha Noi

CVCC An toàn thông tin

Ha Noi

Networking Administrator (Linux)

Ha Noi
  • Thưởng KPI 1–2 tháng lương
  • Được sử dụng hết các kỹ năng
  • Nhiều cơ hội phát triển

Senior Platform Administrator

Ha Noi

IT Support / IT Helpdesk (English)

Ha Noi

Company Spotlight

VDC in partnership with PYCOGROUP Headline Photo
VDC in partnership with PYCOGROUP Ho Chi Minh

LOOKING FOR A PLACE TO MAKE YOUR MARK? LOOK NO FURTHER.