36 system admin jobs in Vietnam for you

System Admin (SQL, Oracle)

Ha Noi

System Admin (Networking, Linux)

Ha Noi
  • Thưởng KPI 1–2 tháng lương
  • Được phát huy hết các kỹ năng
  • Nhiều cơ hội phát triển

System Admin (Linux)

Ha Noi
Ho Chi Minh

2 Tích hợp hệ thống (System Admin Linux)

Ha Noi

System Admin (Linux/DevOps/Cloud/AWS)

Ho Chi Minh

System Engineer (System Admin/Linux)

Ha Noi

IT System Admin & Networking (English)

Ho Chi Minh
  • Competitive salary
  • Training
  • English working environment

05 System Admin ( 500$-700$)

Ha Noi

03 System Admin (Linux, Oracle)

Ha Noi

Networking Admin (System Admin, Linux)

Ha Noi

Chuyên viên Networking - System Admin

Ho Chi Minh

IT Support (English/System Admin/Linux)

Ho Chi Minh

System Admin (Networking, Cloud)

Ho Chi Minh

SQL Server Dev (DBA) ($1200-$2200)

Ha Noi

Senior IT Helpdesk Consultant (SQL)

Ho Chi Minh

Chuyên viên Quản trị - Vận hành

Ha Noi

DevOps Engineer (Up to $2500)

Ha Noi

Jira & Confluence Administrator

Ha Noi

IT Operator (App developer, IT Trainer)

Ho Chi Minh

Automation Engineer (Database/PLC/SCADA)

Ho Chi Minh