57 tester jobs in Ha Noi

Tester Engineer (QA QC, Tester)

Ha Noi
  • Dẫn đầu thị trường
  • Cơ hội thử thách và phát triển
  • Môi trường làm việc năng động

10 Tester (Business Analyst/QA QC)~$1200

Ha Noi
  • Phỏng vấn online trong dịch
  • Cơ hội nhận cổ phần Công ty
  • Làm dự án lớn mảng Ngân hàng

Manual Tester - Up to $1,500

Ha Noi
  • Up-to 16-month Income / Year
  • 19 paid-leaves/year
  • Technical training courses