180 tester jobs in Vietnam

Manual Tester

Ho Chi Minh
  • No OT - ever!
  • Review performance 2x / year
  • Lots of singles and availables

05 Tester (QA QC) 10 - 20M

Ho Chi Minh
  • Mức lương cao từ 10 - 20M
  • Đào tạo khóa học chuyên môn
  • Đặc biệt tiệc tùng hằng tuần