Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review Rubrikk Group now
Filter by

1 Employee Review

Good work life balance

Recommend
April 2020

What I liked

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, mỗi cá nhân tự do tìm giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề
Hầu như không phải làm thêm giờ, tự estimate task của mình cho phù hợp