71 reactjs jobs in Ha Noi

Senior Frontend Dev (AngularJS, ReactJS)

Ho Chi Minh
Ha Noi
  • Attractive Salary
  • 15-20 days off
  • Review performance twice/year

05 .NET Core (ReactJS, C#) 700 - 1500$

Ha Noi
  • Làm dự án lớn mảng Ngân hàng
  • Cơ hội nhận cổ phần Công ty
  • Carrier path rõ ràng