Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review Oneempower now
Write a review

1 Employee Review

Sếp rất tốt

Recommend
September 2018

What I liked

Sếp là dân kỹ thuật, hiểu biết sâu rộng, quan tâm nhân viên, tính cách thân thiện, cởi mở và thẳng thắn. Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái