Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review Flex Corp now
Write a review

1 Employee Review

Mọi người rất thân thiện và giúp đỡ nhau nhiệt tình

Recommend
May 2021

What I liked

Mọi người thân thiện, xem nhau như người trong giá đình ( do số nhân viên khá ít )
Ít khi OT, chỉ ở lại OT khi mà chưa hoàn thành xong công việc