Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review Duc Trung Group now
Filter by

1 Employee Reviews

Khá thân thiện

Recommend
October 2018

What I liked

Chế dộ đãi ngộ tốt nhiều hoạt động team
Lương trung bình