134 tester jobs in Vietnam

03 Tester

Ha Noi
  • Lương, thưởng hấp dẫn
  • Bữa trưa tại văn phòng
  • Bảo hiểm & trợ cấp đi lại

Automation QC Engineer (QA QC/Tester)

Ho Chi Minh
  • Opportunity to work oversea
  • 14~24+days for annual leave
  • Attractive salary & benefits

QA/Tester đi làm sau Tết

Ha Noi
  • Thu nhập hấp dẫn
  • Làm việc với Tech masters
  • Đồng đội nhiệt tình, vui vẻ