56 c# jobs in Ha Noi for you

03 Junior / Senior .Net C# Developer

Ha Noi
 • Team with the best technology
 • Very challenging environment
 • Good salary higher than others

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ha Noi

02 .NET Developers (C#, ASP.NET)

Ha Noi

Dev (Java, PHP, C#) _ Có thể làm sau Tết

Ha Noi
 • PV trước tết, đi làm sau tết
 • Mức lương hấp dẫn Up to 1500$
 • Cơ hội làm việc,đào tạo ở Nhật

Senior .NET Developers (C#)

Ha Noi

.NET Developer (C#, ASP.Net)

Ha Noi

.NET Dev (C#, ASP.NET) - Đi làm sau Tết

Ha Noi

.NET Developer (C#, MVC)

Ha Noi

05 .NET Developers (C#, MVC) Up to $2000

Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Working 5 days/week
 • Salary review: 2 times /year
 • 13th month & Performance bonus

.Net Manager (C# / MVC)

Ha Noi
Get new c# jobs by email

10 .NET Devs (C#, ASP.NET)- Up to 1800$

Ha Noi

C#/Java Developer - Sign On Bonus

Ha Noi
 • 1 tháng thưởng sau ứng tuyển
 • Đào tạo Tiếng Nhật miễn phí
 • Onsite Nhật ngắn hạn, dài hạn

05 Web Developers (.NET, C#, ASP.NET)

Ha Noi

03 .NET Developers (ASP.NET, C#)

Ha Noi

20 .NET/C# Developers ($700-$1,500 net)

Ha Noi

08 .NET Developers (C#, ASP.NET)

Ha Noi

Developers (.NET, C#, ASP.NET)

Ha Noi

Software Engineer (C++/C#/Java)

Ha Noi

Bridge Engineer (C/C++/C#)

Ha Noi

03 Senior Developers (.NET, C#, ASP.NET)

Ha Noi

Company Spotlight

Orange Logic Headline Photo
Orange Logic Ho Chi Minh

Orange Logic