60 AngularJS jobs in Vietnam for you

AngularJS Developer

Ho Chi Minh

Web Front-end Dev (AngularJS/ReactJS)

Ha Noi

10 Web Developers(PHP, AngularJS, React)

Ho Chi Minh

Front-end Sr. Dev (JavaScript/AngularJS)

Ho Chi Minh

AngularJS Front-end Engineer

Ha Noi

Web Front-end Dev (AngularJS/ReactJS)

Ha Noi

Sr. Frontend- Javascript,Angularjs,HTML5

Ho Chi Minh
 • Flexible time - No OT
 • Modern Macbook Pro
 • Travel to Switzerland !

Front-end Developer (HTML/CSS/AngularJS)

Ho Chi Minh

.NET Developer (ASP.NET/MVC/AngularJS)

Ho Chi Minh

Developer (Android/AngularJS/ReactJS)

Ha Noi
Get new AngularJS jobs by email

05 Developers (C#, AngularJS)

Ha Noi

2 Frontend Devs (HTML5, CSS3, AngularJS)

Ho Chi Minh

Web Developer (ReactJS/AngularJS/NodeJS)

Ho Chi Minh

5 Software Developers (.Net/AngularJS)

Ho Chi Minh

Software Developer (AngularJS, NodeJS)

Ha Noi

Jr. Frontend Dev (JavaScript, AngularJS)

Ho Chi Minh

Java Developers (Spring/ SQL/ AngularJS)

Ho Chi Minh
 • 1 month salary bonus/probation
 • Performance bonus 2 times/year
 • Great & int'l work environment

Front-end Engineer

Ho Chi Minh

Manager, UX Design

Ho Chi Minh
 • Competitive Salary
 • Creative Office
 • International Environment

Senior Fullstack Engineer

Ho Chi Minh
 • Competitive Salary
 • Creative Office
 • International Environment

Company Spotlight

Usol Vietnam Headline Photo

Tạo ra cơ hội phát triển cho nguồn nhân lực giàu trí tuệ, nhiều tài năng của Việt Nam

Ha Noi