Được thành lập vào ngày 01/05/2010

Con người – sự quan trọng nhất trong các nhân tố cấu thành tập thể của chúng tôi. Bạn sẽ là người tạo ra một phần của sự thành công chung và cho cả tương lai của bạn. Chúng tôi là nơi tạo cho bạn môi trường và điều kiện phát huy tối đa sự sáng tạo..
Chúng tôi chấp nhận mọi người như họ vốn có, cả mặt mạnh, mặt yếu, cả điểm tốt và chưa hoàn thiện. Đồng thời, tạo điều kiện tối đa để mọi người được là chính mình, cũng như tạo cơ hội tốt nhất để mỗi cá nhân phát triển, thành công.
Chúng tôi chấp nhận mọi người như họ vốn có, cả mặt mạnh, mặt yếu, cả điểm tốt và chưa hoàn thiện. Đồng thời, tạo điều kiện tối đa để mọi người được là chính mình, cũng như tạo cơ hội tốt nhất để mỗi cá nhân phát triển, thành công.
Du lịch vui chơi giái trí giúp các thành viên trong công ty trở nên gắn kết với nhau hơn, giúp giải quyết tốt những xung đột giữa các nhân viên trong quá trình làm việc hàng ngày.

Our Key Skills

Location

43 Mạc Đĩnh Chi, District 1, Ho Chi Minh
43 Mạc Đĩnh Chi, District 1, Ho Chi Minh

Total views: 1411

Let your voice be heard.

Review Mitek now