155 backend jobs in Vietnam for you

Senior Backend PHP Developers (Laravel)

Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Phát triển các công nghệ mới.
 • Môi trường làm việc thân thiện
 • Sáng tạo không giới hạn.

Senior Back-end Engineer - NodeJS

Ho Chi Minh
 • Ownership and growth
 • Up to 6 mth performance bonus
 • Attractive Stock Options

Backend PHP Developers (Laravel, HTML5)

Ho Chi Minh
 • Công ty start-up của Nhật
 • Cơ hội học kỹ thuật mới
 • Trợ cấp ăn trưa

Backend Engineers (Java, Golang, Scala)

Ho Chi Minh

Backend Developer (ROR/PHP/AngularJS)

Ho Chi Minh

Senior Backend Dev (Java/Python/NodeJS)

Ho Chi Minh

Backend Engineer (PHP or NodeJS, SQL)

Ho Chi Minh
 • Attractive Salary Package
 • Build awesome product

Back-end Dev (C/C++, Java, .NET) ~ $1500

Ha Noi
 • Lương Up to $1500
 • Cơ hội thăng tiến lên quản lý
 • Môi trường làm việc năng động

PHP Backend/Front-end Developer

Ha Noi

Backend NodeJS Dev. (up to $1800)

Ho Chi Minh
Get new Backend jobs by email

Senior Back-end DEV (Ruby on Rails/SQL)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Back-end Developer (NodeJS, Javascript)

Ha Noi

Sr Backend Developer(JavaScript, NodeJS)

Others

Backend/Fullstack Engineer (Integration)

Ho Chi Minh

Backend Developer (Corebanking & Card)

Ha Noi

Senior Back-end Dev (Python/Golang/Java)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Back-end Developer (NodeJS/OOP/Linux)

Ha Noi

Backend Developer (Ruby/ NodeJS/ Python)

Ha Noi

2 Senior Back-end Developer (Java/Linux)

Ho Chi Minh

Backend Ruby/PHP/NodeJS Dev (from $1500)

Ho Chi Minh
 • Performance review 2times/year
 • Education for engineers. 1on1
 • Macbook Pro (2018)

Company Spotlight

DEK Technologies Headline Photo
DEK Technologies Ho Chi Minh

An Australian outsourcing design company with experience in all aspects of project life cycle