Overview about Symper

Symper

Symper tin rằng việc đầu tiên trong Quản lý theo Quá trình là việc Rà soát và chuẩn hóa các Quy trình tác nghiệp của Doanh nghiệp nhằm tháo gỡ các điểm chưa hiệu quả, gây tốn kém nguồn lực của Doanh nghiệp. Do vậy, Symper quyết liệt trong việc tìm tòi các Thực tế quản lý tốt nhất thông qua các trải nghiệm của các Chuyên gia của mình tại mỗi lĩnh vực của Quản lý Doanh nghiệp như: Quản lý Mua hàng, Quản trị Hiệu quả Tài chính, Quản lý Kho, Quản lý Bán hàng, Quản trị Sản xuất, Quản trị Nhân sự ...

Location

LTD House No 2, Alley 25/3, Lane 2 Giao Quang Group, Dai Mo Ward, Hanoi
Bac Tu Liem
Ha Noi

Total views: 1,166

Let your voice be heard.

Review Symper now
Write a review