Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review Seven System Vietnam now
Write a review

1 Employee Review

Sếp cực thân thiện, môi trường thoải mái

Recommend
April 2019

What I liked

- Thời gian làm việc thoải mái.
- Được hỗ trợ mua Macbook.
- Đồng nghiệp giỏi, hoà đồng.
- Được hỗ trợ học hỏi công nghệ mới
Flexible time và hầu như không phải OT. Nếu phải OT thì sẽ được phép nghỉ bù hoặc ở nhà remote hôm sau