Nhựa Tiền Phong luôn tiên phong

CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG nguyên là Công ty nhựa Thiếu Niên Tiền Phong thuộc Bộ Công nghiệp được thành lập từ năm 1960.

Trải qua hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty luôn luôn là một trong những cơ sở sản xuất kinh doanh hàng đầu về ngành nhựa của cả nước với tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 10 đến 20%. Năm 2013 Công ty đạt doanh thu 2.456 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 376,5 tỷ đồng. Công ty không ngừng mở rộng quy mô sản xuất, ngoài các cơ sở sản xuất trong nước như: 

Locations

Ha Noi
Ha Noi

Total views: 400

Let your voice be heard.

Review CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG now