Công ty CP Tin học – Viễn thông Hàng không (AITS)

Công ty CP Tin học – Viễn thông Hàng không (AITS) là công ty cổ phần được thành lập bởi Tổng công ty Hàng không Việt nam (VNA), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam (VNPT) và Tập đoàn HiPT ( HiPT) kinh doanh trong lĩnh vực Công nghệ thông tin - Viễn thông và Xử lý dữ liệu.

Nhiệm vụ chính hiện nay là: Đảm bảo hạ tầng Công nghệ thông tin – Viễn thông và Xử lý dữ liệu, chứng từ cho Tổng công ty Hàng không Việt nam.

Our Key Skills

Location

414 Nguyen Van Cu, Long Bien, Ha Noi
414 Nguyen Van Cu

Total views: 4,848

Feature Reviews