Bộ Thông Tin và Truyền Thông

Cục Viễn thông là cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước và tổ chức thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về viễn thông trên phạm vi cả nước theo Quyết định số 1458/2011/QĐ-BTTTT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Cục Viễn thông được thành lập vào ngày 15 tháng 8 năm 2011, đúng vào ngày kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện Việt Nam. Cục Viễn thông là cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông thứ 159 được thành lập trong tổng số 192 quốc gia tham gia Liên minh Viễn thông thế giới (ITU).

Jobs

Cục Viễn Thông has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

$2500 Salesforce and WordPress Developer

Others

GrapeSEED Software Developer

Ha Noi
  • Enjoyable Team Environment
  • Engaging and Innovative Work
  • 13 month salary and bonus

Web/Software Developer (PHP, JavaScript)

Ho Chi Minh
  • Competitive salary
  • Flexible working hours
  • International and dynamic Team

Junior/Senior C# Dev. (.NET, English)

Ho Chi Minh
  • Competitive salary
  • Flexible working hours
  • International and dynamic Team

4 (iOS/Android/React Native)

Ho Chi Minh

Location

115 Trần Duy Hưng, Cau Giay, Ha Noi
115 Trần Duy Hưng

Total views: 482

Let your voice be heard.

Review Cục Viễn Thông now