Là tổ chức tài chính Nhà nước

Là tổ chức tài chính Nhà nước được thành lập theo Quyết định số 1394/QĐ-TTg, ngày 13 tháng 08 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ (trước đây là Quyết định số 218/1999/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ) và Quyết định 1395/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2013 Phê duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, thực hiện chính sách bảo hiểm tiền gửi góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

Our Key Skills

Why You'll Love Working Here

  • Theo quy định của công ty

Location

109 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Ha Noi
109 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Ha Noi

Total views: 991

Let your voice be heard.

Review Bảo Hiểm Tiền Gửi Việt Nam now