Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review Gola Software Limited Company now
Filter by

1 Employee Review

Nhân viên rất thân thiện với nhau.

Recommend
June 2020

What I liked

mới vô công ty được nhiều anh giúp đỡ, cả team rất hoà đồng
không có OT nên chưa thử bao giờ, mình vào đúng đợt công ty đang ổn định