Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review Dimension Data now
Filter by

1 Employee Review

Sếp tốt, đồng nghiệp tốt, môi trường làm việc tốt...

Recommend
September 2018

What I liked

Môi trường làm việc, con người thật sự rất tốt...hòa đồng, hợp tác, giúp đỡ...
Phù hợp, công bằng và tôn trọng mong muốn của nhân viên