228 việc làm sql tại Việt Nam

Da Nang
Ho Chi Minh
13 ngày trước
Ho Chi Minh
14 ngày trước
 • We truly value your thoughts and opinions
 • International and professional environment
 • Honest, Transparent, Open-minded, Respect
Ho Chi Minh
 • We truly value your thoughts and opinions
 • International and professional environment
 • Honest, Transparent, Open-minded, Respect
QA QC Tester SQL
14 ngày trước
Ho Chi Minh
14 ngày trước
Ho Chi Minh
Da Nang
14 ngày trước
Ho Chi Minh
Da Nang
16 ngày trước
 • 18+ days of annual leave
 • Premium health insurance
 • Support work from home
Ho Chi Minh
 • 18+ days of annual leave
 • Premium health insurance
 • Support work from home
Ho Chi Minh
16 ngày trước
 • Bảo hiểm sức khỏe
 • Chương trình đào tạo từ Seabank
 • Lương thưởng hấp dẫn
Ha Noi
 • Bảo hiểm sức khỏe
 • Chương trình đào tạo từ Seabank
 • Lương thưởng hấp dẫn
SQL Database Oracle
19 ngày trước
Ha Noi
19 ngày trước
Ho Chi Minh
Da Nang
19 ngày trước
Ho Chi Minh
19 ngày trước
 • Thưởng KPI > 3 tháng lương.
 • Nghỉ mát trong và ngoài nước.
 • Tài trợ chi phí học tập.
Ho Chi Minh
 • Thưởng KPI > 3 tháng lương.
 • Nghỉ mát trong và ngoài nước.
 • Tài trợ chi phí học tập.
Python Django SQL
20 ngày trước
Ho Chi Minh
20 ngày trước