35 việc làm Ruby tại Việt Nam cho bạn

Ruby On Rails Team Lead (Up to 4000$)

Ho Chi Minh
 • Khác biệt và tiên phong
 • Dự án quy mô quốc tế
 • Thưởng theo hiệu quả dự án

Web Developer (AngularJS/NodeJS/Ruby)

Ho Chi Minh

Senior Ruby Engineer up to $2,100

Ho Chi Minh

Ruby on Rails Technical Lead

Ho Chi Minh

Full-Stack Dev (Ruby/ Python/ NodeJs)

Ho Chi Minh

Senior Backend (Ruby on Rails/NodeJS)

Ho Chi Minh

Sr. Developer (Python/Ruby/Java) ~ $1800

Ha Noi

[$1500] Senior Ruby On Rails Developer

Ho Chi Minh

Senior Web Dev (Ruby, PHP, JavaScript)

Ho Chi Minh

Full-stack Ruby on Rails Developer

Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Projects from top JP clients
 • Opportunity to relocate to JP
 • Opportunities to be key member
Nhận các việc làm Ruby qua email

[Up to $1500] Ruby On Rails Dev [URGENT]

Ha Noi

[From $800] 2 Back-end (PHP/Python/Ruby)

Ha Noi
 • 13th month salary
 • 2 work reviews yearly
 • High-performing team

Ruby on Rails Technical Lead

Ho Chi Minh

02 Full-stack Ruby On Rails Developers

Ho Chi Minh

Ruby on Rails Developer (All levels)

Ho Chi Minh

Full-stack Ruby on Rails Developer

Ho Chi Minh

Senior Ruby on Rails Developers $1800

Ho Chi Minh

Ruby on Rails Engineer Up to $1500

Ho Chi Minh

Ruby on Rails Developer (MySQL)

Ho Chi Minh

10 Back-end Developers (Ruby / PHP, SQL)

Ho Chi Minh
 • MacBook for all employees
 • Start-up enviroments
 • New and modern office

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật