1 việc làm qa qc tại Khác

  • 100% salary&full social insurance during probation
  • One round interview only
  • 19 paid days off per year
Ho Chi Minh
Others
  • 100% salary&full social insurance during probation
  • One round interview only
  • 19 paid days off per year
QA QC Manager Tester
17 ngày trước
Ho Chi Minh
Others
17 ngày trước