61 việc làm manager tại Việt Nam cho bạn

Project Manager (Japanese) Up to $2000

Ha Noi

Product Manager (Mobile App)

Ha Noi

Project Manager (English/Japanese)~$2500

Ho Chi Minh

Associate Product Manager (Mobile Games)

Ho Chi Minh
 • MacBook + Awesome Workspace
 • International Tech Events
 • Premium Health Insurance

IT Project Manager

Ho Chi Minh

Project Manager (English) - Great Salary

Ha Noi
 • Good Healthcare Insurance
 • Review salary twice per year
 • Monthly travel teambuilding

(HN - HCM) Project Manager

Ho Chi Minh
Ha Noi

Engineering Manager (English required)

Ho Chi Minh

Jnr-Mid Project Manager/Co-ordinator

Ho Chi Minh

Information Risk Management Manager

Ho Chi Minh
Ho Chi Minh

Technical Manager - Enterprise Platform

Ho Chi Minh

Product Manager ($1000 - $2500)

Ha Noi
 • Quyền nhận cổ phiếu công ty
 • Cơ hội công tác nước ngoài
 • Có thể làm việc sau Tết

IT Project Manager

Da Nang

Technical Project Manager (Agile)

Ho Chi Minh

Project Manager (Agile/ Waterfall)

Ha Noi

Chuyên Gia Phần Mềm (Project Manager)

Ha Noi

Project Manager (English/ $1500 - $2300)

Da Nang

Project Manager (Salary Up to $2500)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Senior Software Project Manager

Ho Chi Minh
 • Premium healthcare scheme
 • Great Salary and benefits
 • Job Security - World travel

Product Manager

Ho Chi Minh
 • Attractive salary
 • 12 annual leave + 4 sick leave
 • Appraisal and salary review

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.