Oops!
The job you're looking for doesn't exist.
Here are some new jobs for you.

Học việc Lập trình viên Web

Ha Noi

[URGENT] 02 BrSE - KỸ SƯ CẦU NỐI

Ha Noi
 • Xét tăng lương 2 lần/ năm
 • Lương khởi điểm,thưởng hấp dẫn
 • Cơ hội làm việc tại NHẬT

Senior Frontend Developer

Ho Chi Minh

Mobile Developer

Ho Chi Minh

10 .NET core Dev ($500-$1,200 in net)

Ha Noi

Mobile Dev (React Native, iOS, Android)

Ho Chi Minh
 • Macbook Pro provided
 • Flexible working time, No OT
 • Salary review 2/year

Java Developer (J2EE , Spring) +1 yr exp

Ho Chi Minh

Infra - AWS Cloud Solutions Architect

Ha Noi

5 .NET Dev (C#, MVC) ($600-$2000)

Ha Noi
 • Mức lương hấp dẫn
 • Làm việc với các ngân hàng lớn
 • Công việc ổn định và lâu dài

Web Frontend Engineer (ReactJS/ VueJS)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary
 • 12 annual leave + 4 sick leave
 • Appraisal and salary review

15 Junior Software Dev (C#/Java/PHP)

Ha Noi
 • Technical Training
 • Flexible Time
 • MacBook pro

Senior Front-End (JavaScript/ReactJS)

Ho Chi Minh
 • KPI Bonus (3-7 months salary)
 • Laptop/ PC provided
 • Flexible working time & no OT

Senior .NET Developer (C#, WinForm)

Ha Noi

PHP Developers (Laravel/ReactJS)

Ho Chi Minh

Unity3D Developer

Ho Chi Minh

Sr. QA Engineer (QA QC/Tester/English)

Ho Chi Minh

Bridge Software Engineer (PHP, Java)

Ho Chi Minh
 • Japanese Product Startup
 • Chance to become Leader
 • Onsite JP from March(3/2020)

3 Junior Frontend (CSS/HTML5/JavaScript)

Ho Chi Minh

ERP Developers (Database/SQL/.NET)

Ho Chi Minh

Junior 5 ERP Consultant/Business Analyst

Ho Chi Minh