52 senior linux developer jobs in Vietnam for you

C++ Developer (Windows, Linux, Qt)

Ho Chi Minh

Senior Embedded Engineer (Linux, C/C++)

Ho Chi Minh

NodeJS Developer (MongoDB, Linux, .NET)

Ha Noi

02 System Engineer (Linux/ System Admin)

Ha Noi

IT Support Level 1 (English, Linux)

Ho Chi Minh
 • Premium health care package
 • Free Grab to work
 • Extra payment for late-shift

System Engineer (Linux, Cloud)

Ho Chi Minh

Senior Backend Developer (AI product)

Ho Chi Minh
 • Working with Top AI Product
 • Onsite trip to Europe
 • Competitive salary, stocks

C# Developer (Linux, Python)

Ho Chi Minh

Networking Administrator (Linux)

Ha Noi
 • Thưởng KPI 1–2 tháng lương
 • Được sử dụng hết các kỹ năng
 • Nhiều cơ hội phát triển

03 System Admin (System Engineer; Linux)

Ha Noi
 • Lương 13,thưởng Quý, Lễ Tết
 • Hỗ trợ laptop cho nhân viên
 • Làm việc với các hệ thống lớn

System Admin (Linux, ERP)

Ho Chi Minh

IT Support (System Admin, Linux)

Ha Noi

10 Embedded Engineers (C/C++, Linux)

Ha Noi

Linux OS & Embedded Developer [Remote]

Ha Noi
Ho Chi Minh

[Remote] NodeJS Developer (MySQL,Linux)

Ho Chi Minh
Ha Noi

C++ Developer (Linux Embedded System)

Ho Chi Minh

04 C, C++ Developer (Junior - Senior)

Ho Chi Minh

Database Manager (Linux)

Ho Chi Minh

Senior SAP Basis Consultant (onsite JP)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Senior DevOps Engineer (AWS)

Ho Chi Minh

Company Spotlight

PYCOGROUP Headline Photo
PYCOGROUP Ho Chi Minh

We build your digital teams and solutions