Oops!
The job you're looking for doesn't exist.
Here are some games jobs for you.

Unity Games Developer

Ho Chi Minh

5 Unity Games Developer (C#)

Ho Chi Minh
 • Up-to-date technologies
 • Flexible working time
 • Fun & exciting digital startup

06 Games Developers (Unity 3D, HTML5)

Ha Noi
 • Game online đẳng cấp thế giới
 • Thưởng dự án xứng đáng
 • Môi trường chuyên nghiệp

Games Artist - War Commander

Ho Chi Minh

HTML5 Games Developer

Ha Noi

04 Games Developers (Up to $880)

Ha Noi

3D Model (Designer, Unity, Games)

Ho Chi Minh

Games Unity Developer - Up to $2000

Ha Noi

03 Games Tester (iOS, Android)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Game Developer (Unity, C#)

Ho Chi Minh

05 Mobile Game Developers (Unity)

Ha Noi
 • Nghỉ thứ 7, CN
 • Thưởng tết ít nhất 4 tháng
 • Du lịch nước ngoài hàng năm

Unity Game Developer (Android/Game)

Ho Chi Minh
 • Review lương 2 lần 1 năm
 • Bảo hiểm sức khoẻ Bảo Việt
 • Company trip 1 lần 1 năm

HTML5 Game Developer (Javascript, Unity)

Ho Chi Minh
 • Review lương 2 lần 1 năm
 • Bảo hiểm sức khoẻ Bảo Việt
 • Company trip 1 lần 1 năm

2D Game Designer

Ho Chi Minh
 • Up-to-date technologies
 • Flexible working time
 • Fun & exciting digital startup

Server Developer [Java]

Ha Noi
 • Nghỉ thứ 7, CN
 • Thưởng tết ít nhất 4 tháng
 • Du lịch nước ngoài hàng năm

05 Unity Developer - Up to $1500

Ha Noi
 • Nghỉ T7, CN
 • Dự án khủng, khách hàng lớn
 • Văn phòng đẹp, đồng nghiệp tốt

03 Mobile Game Artist

Ha Noi

05 Mobile Game Tester

Ha Noi
 • Thưởng tết ít nhất 4 tháng
 • Nghỉ thứ 7, CN
 • Du lịch nước ngoài 1 lần/năm

Mobile Games Developer (C#; Unity)

Ha Noi

Sr. Unity iOS/Android Fullstack Engineer

Ho Chi Minh

Company Spotlight

Shopee Headline Photo
Shopee Others

Shopee is the leading e-commerce platform in Southeast Asia and Taiwan.