Senior Automation Tester

442 Nguyễn Thị Minh Khai, District 3, Ho Chi Minh
See map
7 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

 • Cơ hội thăng tiến công bằng, nhanh chóng
 • Được quy hoạch, huấn luyện và đào tạo
 • Đánh giá, ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng

The Job

 • Advise the test strategy 
 • Communicate with developer, data analyst, business analyst, business user for to write story/scenario to cover requirement as needed. 
 • Create detailed, comprehensive and well-structured test plans and test cases 
 • Design, develop and execute automation scripts using open source tools 
 • Prepare test environment, test data, jenkin/gitlab CI configuration if require. 
 • Report bugs if found any when run automation or perform manual test 
 • Identify, record, document thoroughly and track bugs 
 • Perform thorough regression testing when bugs are resolved 
 • Participate in debugging errors arising in the process of using the software and coordinate with related teams, find solutions to overcome 

Your Skills and Experience

 • Bachelor of Degree majoring related to IT. 
 • Knowledge of software testing methodologies, tools and processes 
 • 2 years -experience in writing clear, concise and comprehensive test plans and test cases 
 • Hands-on experience with both white box, black box & automated testing tools 
 • Solid knowledge of SQL, scripting and CI tools (Jenkin, Gitlab CI… )
 • Knowledge of software development life cycle and managing s/w deployment project 

Why You'll Love Working Here

Bắt Tay Cùng ACB

 • Bạn có thêm 10.000 đồng nghiệp tại 365 đơn vị trên cả nước.
 • Bạn được chia sẻ những mối quan tâm với một cộng đồng thân thiện, tôn trọng con người
 • Bạn tiếp cận với kiến thức, kỹ năng mới nhất bằng các phương pháp tư đào tạo hiện đại
 • Bạn làm chủ con đường sự nghiệp trong một môi trường luôn vận động, đầy thách thức
 • Chế độ phúc lợi, đãi ngộ của bạn được bảo đảm
 • Bạn thực hiện trách nhiệm với cộng đồng qua những hoạt động tình nguyện ý nghĩa

Và Nếu Bạn Là Một Nhân Tài Của ACB

 • Chúng tôi tạo điều kiện để bạn chủ động nắm bắt những cơ hội thăng tiến công bằng, nhanh chóng.
 • Bạn được quy hoạch, huấn luyện và đào tạo để đáp ứng nhu cầu nguồn lực trung, dài hạn cũng như đủ năng lực kế thừa
 • Có sự đánh giá, ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng