.NET Developers (C#, ASP.NET, MVC)

The Sun Avenue, No. 28 Mai Chi Tho, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh
See map
Expired

The Job

- Participate in softwares development projects
- Write specification documents related to the projects
- Check, resolve and record software systems problems
- Research, update new technology solutions.
- Perform assigned tasks
Job details will be discussed in the interview.

----------------------------------------------------------------------

- Tham gia viết tài liệu phát triển phần mềm dự án.
- Viết tài liệu đặc tả liên quan đến dự án.
- Kiểm tra, xử lý và ghi lại các sự cố liên quan đến phần mềm, hệ thống phần mềm.
- Nghiên cứu, cập nhật giải pháp công nghệ mới.
- Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công.
Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Your Skills and Experience

University/ College degree in software technology.
At least 3 - year experience in softwware development for Leader position.
Techical skills:
+ Understanding of object-oriented programming.
+ Knowledge of: ASP.NET/C#/.NET, MVC …
+ Web development skills: HTML5 / CSS3 or TML / XHTM / XML, CSS, Bootstrap.
+ Knowledge to work with database management systems: Database MS SQL Server
+ Used to participate in writing software development documents for the project.
+ Ability to read and write technical documents in English.
Good teamwork and communication skills.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trình độ: Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành công nghệ phần mềm.
Ưu tiên có ít nhất ba năm kinh nghiệm thực tiễn phát triển phần mềm đối với vị trí leader.
+ Có kiến thức về lập trình hướng đối tượng.
+ Có kiến thức về: ASP.NET/C#/.NET, MVC..
+ Kỹ năng phát triển web: HTML5/CSS3 hoặc TML/XHTM/XML, CSS, Bootstrap.
+ Có kiến thức làm việc với các hệ quản trị Cơ sở dữ liệu: Database MS SQL Server .
+ Đã từng tham gia viết tài liệu phát triển phần mềm cho dự án.
+ Có khả năng giao tiếp, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng Tiếng Anh.
Làm việc theo nhóm và có kỹ năng giao tiếp tốt.

Why You'll Love Working Here


$1.000 - $1.500 – Leader position, $500 - $700 – Staff position.

Salary will be reviewed and increased periodically.

Receive welfare in accordance with the Labor Code.