Java Developer (MySQL, Spring)

7 Floor, Detech II Tower, 107 Nguyen Phong Sac, Dich Vong Hau, Cau Giay, Ha Noi, Cau Giay, Ha Noi
See map
4 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

 • Potential Company
 • Modern, youthful and friendly environment
 • Attractive promotion

Job Description

 • Làm việc theo sự phân công của Trưởng nhóm/Quản lý dự án, phối hợp giữa các thành viên để phát triển sản phẩm.
 • Tham gia các công đoạn tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ khi được phân công.
 • Tham gia quản lý nhóm nếu có khả năng phù hợp.
 • Training các kiến thức mà mình đã làm hoặc đã tìm hiểu cho các thành viên khác trong team
 • Có trách nhiệm đối với thành công của dự án.
 • Tư duy logic tốt, có khả năng phân tích, học hỏi nhanh.
 • Có khả năng làm việc theo nhóm, khả năng nghiên cứu và giải quyết vấn đề độc lập.

Your Skills and Experience

 • Có kinh nghiệm lập trình Java từ 2 năm trở lên.
 • Có kinh nghiệm làm việc với các framework của Java như Spring MVC, Spring Boots, Struts, Hibernate, JSF.
 • Hiểu biết về MVC Framework, ORM, OOP, DesignPattern.
 • Thành thạo các công cụ quản lý mã nguồn: GIT, SVN.
 • Có kiến thức về database: MySQL, RDBMS (Oracle , SQL Server... etc)

Why You'll Love Working Here

[Working condition]

Basically follow Vietnamese regulations
- 08:30 - 17:30 in Mon to Fri
- Basically overtime working is nothing

[Opportunity]

- New technology in our project
- 2 times base up in a year(Apr and Oct)
- Work in Japan

[Benefit]

- Tet bonus
- Company trip in a year
- Special holiday in birthday month
- Health check support in a year
- Some event for team building
- Japanese class in a week

[How to Evaluate]

- Contribute to company
- Job quality in our project
- Input learning in a week meeting
- Plan and Goal meeting in a quarter
- Technical event result