Senior Developer (PHP/Java/Salesforce)

383 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh , District 3, Ho Chi Minh
See map
1 day ago

The Job

– Phát triển các hệ thống web và phần mềm ứng dụng dựa trên SF/PHP/Java

– Tham gia thiết kế hệ thống

– Thực hiện estimation

– Phân chia task và quản lý tiến độ

– Báo cáo cho quản lý / khách hàng

– Làm việc độc lập hoặc theo nhóm

 

– Develop web / software application using SF/PHP/Java

– Propose solution to design system

– Propose estimation

– Break down task and manage the progress

– Report the status to the manager / the client

– Able to work independently or group

 

Your Skills and Experience

– Có ít nhất 2 năm lập trình trên SF/PHP/Java

– Biết Laravel / Spring Boot / NodeJS /… là một lợi thế

– Có kiến thức mạnh về OOP và DB

– Có kiến thức tốt về HTML, CSS và JS

– Sử dụng thành thạo git (/svn) để quản lý code

– Có kiến thức về security, cloud, web service

– Có khả năng tốt về testing và review code

 

– At least 2 years working with SF/PHP/Java

– Know Laravel / Spring Boot / NodeJS is a plus

– Strong knowledge about OOP, Database

– Good knowledge about HTML, CSS, JS

– Familier with source control such as GIT, SVN

– Have knowlege about security, cloud, web service

– Good at unit test, review code

– Have report skill is a plus

Why You'll Love Working Here

– Full lương tháng 13 (14,15 theo tình hình kinh doanh của công ty)

– Thưởng theo dự án

– BHXH

– Thưởng teams, thưởng cá nhân hằng tháng, quí…

– Du lịch hằng năm

– Review lương 1 hoặc 2 lần trên năm.

– Full salary 13 (14,15 depend company’s profit)

– Full insurance

– Project bonus

– Team bonus, Employee bonus every month, quarter…

– Annual travel

– Salary review 1 or 2 times per year (depend company’s profit)