IT Enterprise Architect

442 Nguyễn Thị Minh Khai, District 3, Ho Chi Minh
See map
4 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

 • Phúc lợi siêu hấp dẫn tại ACB
 • Lương cực kỳ cạnh tranh
 • Áp dụng công nghệ mới nhất

The Job

 • Join the IT Senior Management team, reporting directly to CIO.
 • Gia nhập vào đội ngũ Quản lý CNTT cấp cao, báo cáo trực tiếp cho CIO.
 • The Enterprise Architect will be responsible for broad technical architecture, technical standards and governance, driving technology strategy from an architecture perspective, across a portfolio of applications within ACB.
 • Kiến trúc sư doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm về kiến trúc kỹ thuật cho toàn hệ thống, các tiêu chuẩn kỹ thuật và quản trị, thực hiện chiến lược công nghệ trên một tầm nhìn kiến trúc xuyên suốt danh mục ứng dụng trong ACB
 • You will evolve the capabilities of ACB and create an environment of perpetual innovation and transformation in technology strategy and architecture. You will work with various teams including Product, Information Security, Operations and Risk Teams.
 • Vị trí này sẽ mở ra năng lực của ACB và tạo ra một môi trường đổi mới liên tục và sự biến đổi trong chiến lược và kiến trúc công nghệ. Vị trí này sẽ làm việc với các nhóm khác nhau bao gồm sản phẩm, an ninh thông tin, vận hành và các nhóm rủi ro.
 • Participate in the development and maintenance of a business and system architecture and conducts business information flow studies. Provides integrated systems planning and recommends new or different technologies that will enhance current systems and support overall corporate and business goals.
 • Tham gia vào việc phát triển và duy trì một kiến trúc hệ thống doanh nghiệp, tiến hành các nghiên cứu luồng thông tin doanh nghiệp. Cung cấp quy hoạch hệ thống tích hợp và đề xuất các công nghệ mới hoặc khác nhau để nâng cao hệ thống hiện tại và hỗ trợ mục tiêu tổng thể của doanh nghiệp.
 • Conduct system architecture studies of new and existing IT systems to permit development of integrated systems that operate at low cost levels. Recommend the appropriate computer platform, work stations and communication linkage required to support distributed and client server business processes and information flows. Interfaces with business areas to ensure all initiatives support business strategies and goals.
 • Tiến hành các nghiên cứu kiến trúc hệ thống của các hệ thống CNTT mới và hiện có để phát triển các hệ thống tích hợp vận hành ở mức chi phí thấp. Đề xuất nền tảng máy tính thích hợp, các máy tính nhân viên và các liên kết, kết nối cần thiết để hỗ trợ các luồng thông tin và các quy trình nghiệp vụ máy chủ, máy trạm ở các nơi. Tương tác với các lĩnh vực kinh doanh, lĩnh vực nghiệp vụ để đảm bảo tất cả các sáng kiến hỗ trợ các chiến lược và mục tiêu kinh doanh.
 • Serve as a fully seasoned/proficient technical resource; routine accountability is for technical knowledge and capabilities as a team member or as an individual contributor. Will not have direct reports but will influence and direct activities of a team related to special initiatives or operations. Provides input on staffing, budget and personnel.
 • Phục vụ như là một nguồn tài nguyên kỹ thuật hiệu quả /theo yêu cầu; trách nhiệm của vị trí này là luôn cập nhật về kiến thức kỹ thuật và nâng cao năng lực như là một thành viên trong nhóm hoặc là đóng góp cá nhân. Vị trí này không có nhân sự báo cáo trực tiếp nhưng sẽ có ảnh hưởng và chỉ đạo các hoạt động của nhóm liên quan đến các sáng kiến đặc biệt hoặc hoạt động vận hành. Cung cấp đầu vào về nhân sự, ngân sách.
 • The complexity and critical nature of this work require an individual who brings deep solution architecture experience, an understanding of technical trends and new innovation in the financial industry
 • Tính phức tạp và quan trọng của công việc này đòi hỏi cá nhân đó mang lại trải nghiệm giải pháp về kiến trúc sâu, hiểu biết về các xu hướng kỹ thuật và đổi mới trong ngành tài chính ngân hàng.
 • You have a strategic thought process, technical expertise in digital/automation engineering, financial services business acumen and senior leadership, influence and execution skills to the role.
 • Vị trí này cần có một quá trình suy nghĩ chiến lược, chuyên môn kỹ thuật trong kỹ thuật số / tự động hóa, dịch vụ tài chính nhạy bén và các kỹ năng về lãnh đạo, ảnh hưởng và triển khai thực hiện nhiệm vụ/công việc.

Your Skills and Experience

Requirements: Yêu cầu:

 • 7+ years of applicable experience
 • Có kinh nghiệm từ 7 năm trở lên về kinh nghiệm áp dụng.
 • Experience with application engineering within the Financial Services industry particularly Retail and Commercial banking.
 • Kinh nghiệm với công nghệ ứng dụng trong ngành Dịch vụ tài chính, đặc biệt là ngân hàng bán lẻ và thương mại.
 • Broad technology architectural perspective and experience, deep knowledge of emerging technology trends.
 • Có tầm nhìn và kinh nghiệm rộng về kiến trúc công nghệ, kiến thức sâu về các xu hướng công nghệ mới nổi.
 • Strong knowledge of enterprise architecture and design, including architecture frameworks such as TOGAF.
 • Có kiến thức rộng và sâu về kiến trúc và thiết kế doanh nghiệp, bao gồm các khung kiến trúc như TOGAF
 • Strong knowledge of technologies such as Restful APIs, programming languages, CI/CD concepts, cloud hosting practices and big data technologies.
 • Có kiến thức rộng về công nghệ như API Restful, ngôn ngữ lập trình, CI/CD concepts, thực hành lưu trữ đám mây và các công nghệ big data.
 • Agile experience
 • Có kinh nghiệm về Agile
 • Technology and business transformation experience
 • Có kinh nghiệm chuyển đổi kinh doanh và công nghệ
 • Hands on experience in building enterprise solutions with mature governance processes
 • Có kinh nghiệm về xây dựng giải pháp doanh nghiệp với quy trình quản trị hoàn thiện.
 • Seasoned professional with track record of performance for influencing sophisticated enterprise partners with competing priorities.
 • Có kinh nghiệm chuyên môn cao và am hiểu nhiều lĩnh vực hoạt động để thuyết phục người khác làm theo ý kiến khối CNTT khi những người khác/nhóm khác có các ưu tiên khẩn cấp khác.
 • Excellent partner & teammate to peers; can influence & resolve across organizational lines
 • Là một cộng sự tuyệt vời & và bạn đồng đội với đồng nghiệp ; có thể ảnh hưởng & xử lý công việc trong toàn thể các Phòng/ Bộ phận của đơn vị
 • Superb relationship management and communication skills. Fantastic listener who can navigate the organization and bring multiple stakeholders together to achieve strategic business goals.
 • Có kỹ năng quản lý mối quan hệ tuyệt vời và kỹ năng giao tiếp. Là người biết lắng nghe và điều hướng tổ chức và làm cho các bên liên quan cùng nhau đạt được mục tiêu kinh doanh chiến lược
 • Delivers innovative products and solutions while working within company constraints
 • Cung cấp được các sản phẩm và giải pháp sáng tạo dù cho làm việc trong các hạn chế của công ty.
 • Professional executive demeanor; decisive with highly versatile interpersonal skills
 • Thái độ điều hành chuyên nghiệp; cương quyết với kỹ năng giao tiếp đa năng cao
 • Brings a personality that minimizes conflict and drives positive discussions, collaborates effectively and is inclusive of disparate opinions.
 • Có khả năng làm giảm thiểu xung đột và điều hướng các cuộc thảo luận tích cực, hợp tác hiệu quả và bao gồm các ý kiến khác nhau.

Desired: Mong muốn

 • Emerging technology experience (AI, ML, NLP, Blockchain, etc…)
 • Có kinh nghiệm về công nghệ đang nổi (AI, ML, NLP, Blockchain, etc…)
 • Knowledge of specific banking compliance rule and regulations.
 • Có kiến thức về quy định, luật về lĩnh vực ngân hàng cụ thể cần tuân thủ
 • MBA (or desire to learn) a plus.
 • Ưu tiên bằng MBA ( hoặc có dự định học lấy MBA)
 • Startup experience a plus
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về khởi nghiệp
 • Agile software development experience a plus
 • Có kinh nghiệm Agile software là một lợi thế.

Why You'll Love Working Here

Bắt Tay Cùng ACB

 • Bạn có thêm 10.000 đồng nghiệp tại 365 đơn vị trên cả nước.
 • Bạn được chia sẻ những mối quan tâm với một cộng đồng thân thiện, tôn trọng con người
 • Bạn tiếp cận với kiến thức, kỹ năng mới nhất bằng các phương pháp tư đào tạo hiện đại
 • Bạn làm chủ con đường sự nghiệp trong một môi trường luôn vận động, đầy thách thức
 • Chế độ phúc lợi, đãi ngộ của bạn được bảo đảm
 • Bạn thực hiện trách nhiệm với cộng đồng qua những hoạt động tình nguyện ý nghĩa

Và Nếu Bạn Là Một Nhân Tài Của ACB

 • Chúng tôi tạo điều kiện để bạn chủ động nắm bắt những cơ hội thăng tiến công bằng, nhanh chóng.
 • Bạn được quy hoạch, huấn luyện và đào tạo để đáp ứng nhu cầu nguồn lực trung, dài hạn cũng như đủ năng lực kế thừa
 • Có sự đánh giá, ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng