IT Business Operations Manager

442 Nguyễn Thị Minh Khai, District 3, Ho Chi Minh
See map
Expired

Top 3 Reasons To Join Us

 • 13 Monthly Base Salary
 • Training
 • Recorgnition

The Job

 • Join the IT Senior Management team, reporting directly to CIO, and act as the operational “chief of staff” to glue together the various departments both within and outside of the IT Division
 • Gia nhập vào đội ngũ Quản lý CNTT cấp cao, báo cáo trực tiếp cho CIO, và thực hiện vai trò như là một Trưởng vận hành hoạt động CNTT để liên kết các Phòng/Ban khác nhau bên trong và bên ngoài khối CNTT.
 • Work cross-functionally with internal teams to develop IT business programs, policies, processes and operational improvements that enable the division to function efficiently.
 • Thực hiện xuyên suốt các chức năng với các bộ phận nội bộ để phát triển các chương trình, chính sách, quy trình nghiệp vụ và cải tiến hoạt động vận hành tạo điều kiện cho khối CNTT thực hiện các chức năng CNTT một cách hiệu quả.
 • Be the primary interface to external change management consultants, contractors.
 • Thực hiện vai trò đầu mối chính làm việc với các nhà tư vấn quản lý thay đổi, các nhà thầu bên ngoài.

Your Skills and Experience

Requirements: Yêu cầu:

 • 8+ years of working experience with at least 2+ years of experience managing cross-functional teams in a fast-moving environment.
 • Có từ 8 năm kinh nghiệm trở lên với ít nhất 2 năm kinh nghiệm về quản lý các bộ phận/nhóm chức năng khác nhau trong một môi trường năng động và nhanh.
 • Proven ability to frame complex, ambiguous problems and quantitative skills to solve those problems.
 • Chứng minh khả năng tổng hợp các vấn đề phức tạp, nhập nhằng và có kỹ năng định lượng để giải quyết những vấn đề đó.
 • Track record of building robust, matrix-managed teams; promote collaborative work culture.
 • Theo dõi hồ sơ xây dựng các đội mạnh, được quản lý theo hướng ma trận; thúc đẩy văn hóa làm việc đội, nhóm.
 • Bachelor of science or engineering degree from a top-tiered university.
 • Có bằng Cử nhân khoa học hoặc kỹ sư của Trường đại học thuộc top đầu.
 • Full fluency (written and speaking) in English and Vietnamese.
 • Nói và viết tiếng Anh và tiếng Việt lưu loát.
 • Advanced skills with Excel and Powerpoint
 • Kỹ năng Excel và Powerpoint nâng cao.

Desired: Mong muốn

 • MBA (or desire to learn) a plus.
 • Ưu tiên bằng MBA ( hoặc có dự định học lấy MBA)
 • PMP , Six Sigma Scrum Master certification a plus.
 • Ưu tiên giấy chứng nhận PMP, Six Sigma Scrum Master
 • Startup experience a plus
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về khởi nghiệp
 • Agile software development experience a plus
 • Có kinh nghiệm Agile software là một lợi thế.

Why You'll Love Working Here

Bắt Tay Cùng ACB

 • Bạn có thêm 10.000 đồng nghiệp tại 365 đơn vị trên cả nước.
 • Bạn được chia sẻ những mối quan tâm với một cộng đồng thân thiện, tôn trọng con người
 • Bạn tiếp cận với kiến thức, kỹ năng mới nhất bằng các phương pháp tư đào tạo hiện đại
 • Bạn làm chủ con đường sự nghiệp trong một môi trường luôn vận động, đầy thách thức
 • Chế độ phúc lợi, đãi ngộ của bạn được bảo đảm
 • Bạn thực hiện trách nhiệm với cộng đồng qua những hoạt động tình nguyện ý nghĩa

Và Nếu Bạn Là Một Nhân Tài Của ACB

 • Chúng tôi tạo điều kiện để bạn chủ động nắm bắt những cơ hội thăng tiến công bằng, nhanh chóng.
 • Bạn được quy hoạch, huấn luyện và đào tạo để đáp ứng nhu cầu nguồn lực trung, dài hạn cũng như đủ năng lực kế thừa
 • Có sự đánh giá, ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng