CVCC An toàn thông tin

54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Ha Noi
See map
4 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

 • Nhiều cơ hội trong môi trường Startup năng động
 • Cty Tài chính tiêu dùng đầu tiền có TSC ở Hà Nội
 • Chế độ lương thưởng, chính sách đãi ngộ cạnh tranh

Job Description

Chức năng:

 • Nghiên cứu các chính sách bảo mật, các quy trình và các tiêu chuẩn để xây dựng chính sách hệ thống bảo mật toàn diện cho toàn hệ thống MCredit.
 • Nâng cao nhận thức về an toàn thông tin trên toàn MCredit, đảm bảo các nhân sự chủ chốt hoàn toàn hiểu được những rủi ro bảo mật liên quan đến tài sản CNTT do nhân sự phụ trách.
 • Đo lường và báo cáo về hiệu quả hoạt động an toàn và bảo mật thông tin

Nhiệm vụ:

 • Xây dựng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn về an toàn thông tin.
 • Đầu mối đánh giá, kiểm soát đảm bảo việc tuân thủ các chính sách, qui định về an toàn thông tin (bao gôm cả tiêu chuẩn ISO 27001, PCI-DSS, qui định của NHNN).
 • Giám sát việc thiết lập, triển khai và tuân thủ đối với các chính sách và quy trình ATTT.
 • Xây dựng tài liệu đào tạo, hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro, nhận diện rủi ro ANTT
 • Thực hiện đánh giá rủi ro ANTT và tư vấn biện pháp khắc phục.
 • Tổ chức thiết kế và triển khai các chương trình đạo tạo, truyền thông, nâng cao nhận thức về rủi ro tuân thủ công nghệ cho toàn ngân hàng.

Your Skills and Experience

 • Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm về xây dựng văn bản ANTT; triển khai, thiết lập, xây dựng, cải tiến, giám sát và đánh giá tuân thủ hệ thống theo chuẩn An ninh thông tin ISO 27001, PCI-DSS, SBV.
 • Có kiến thức cơ sở về ATTT. Am hiểu về các tiêu chuẩn quản lý ATTT như COBIT, PCI DSS, ITIL, ISO27001