131 c# web developer jobs in Vietnam for you

02 Web Developers (C#, ASP.NET, SQL)

Ha Noi

Web/App .NET Developer (C#, JavaScript)

Ho Chi Minh

Web Developer (ASP.NET, C#, MVC)

Ho Chi Minh

10 Web Developer (.NET, C#, ReactJS)

Ha Noi
 • Sản phẩm sáng tạo vì cộng đồng
 • Review 2 lần/năm, thưởng dự án
 • Hỗ trợ phát triển ý tưởng mới

Web Developer (C#,.Net Core)

Ho Chi Minh

Senior Web Developer (ASP.Net, C#/.Net)

Ho Chi Minh

Senior Unity Game Developer (C#)

Ha Noi
Da Nang

05 .NET Developers (C#, ASP.NET)

Ha Noi

Junior / Senior .NET Developers (C#,OOP)

Ho Chi Minh
 • Attractive Net Salary Package
 • Additional Heath Insurance
 • English tuition fee support

.NET developer (C#, ASP.NET, MVC)

Ha Noi
 • Probation time: 100% salary
 • 13 month salary
 • Flexible working time

Jr/ Sr .NET Developers (ASP.NET, C#)

Ho Chi Minh
 • Opportunity to work oversea
 • 14~24+days for annual leave
 • Attractive salary & benefits

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh

IT Software Developer (C#, PHP)

Others

Backend Developer (ASP.NET, C#, .NET)

Ho Chi Minh

05.NET Dev (C#, ASP.NET Core, MVC, SQL)

Ha Noi

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ha Noi

Bridge Engineer (Mobile, C#, Japanese)

Ho Chi Minh

Bridge Engineer (C#, SQL, Japanese N3)

Ho Chi Minh
Others
 • Lương gross 1,600 – 2,800 USD
 • Mức lương thử việc: 100%
 • Cơ hội trở thành Quản lý dự án

02 Junior .NET Dev (C#, HTML5, MVC)

Ha Noi

Web Dev Associate (ASP.NET, C#, HTML5)

Ho Chi Minh

Company Spotlight

POPS WorldWide Headline Photo
POPS WorldWide Ho Chi Minh

POPS Worldwide is a leading digital entertainment company & based in VN