Application Dev (Java, C#, ASP.NET)

Sailing Tower Building, District 1, Ho Chi Minh
See map
Ha Noi
9 days ago

The Job

Cán bộ bộ phận Phát triển Ứng dụng Quy trình nghiệp vụ

 • Phát triển và tích hợp các giải pháp phần mềm quy trình nghiệp vụ, phục vụ hỗ trợ kinh doanh của VIB, đảm bảo các ứng dụng hoạt động ổn định
Trách nhiệm chính:
 • Phát triển, nâng cấp và  tích hợp các ứng dụng
 • Phát triển và cập nhật tài liệu về giải pháp và triển khai ứng dụng quy trình nghiệp vụ: BPM, ECM, LOS,...
 • Phối hợp, đề xuất các giải pháp nghiệp vụ.
 • Đưa ra các giải pháp công nghệ
 • Báo cáo công việc với cấp trên.

Your Skills and Experience

Bằng cấp và kinh nghiệm/ Kiến thức và kĩ năng/ Ngôn ngữ:

 • Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ ORACLE, MS SQL Server
 • Có kinh nghiệm làm việc với các ngôn ngữ phát triển phần mềm hướng đối tượng như: Java, C#, ASP.NET
 • Có khả năng làm việc với các Frontend Framework như: AngularJS, Ext.js, Jquery, KendoUI, Reactjs,…
 • Có kinh nghiệm làm việc với các Framework như: Hibernate, Struts, SPRING là một lợi thế
 • Có kinh nghiệm triển khai các ứng dụng quy trình nghiệp vụ dựa trên một số nền tảng BPM/ECM như: Camunda, Activiti, Jbpm, Oracle BPM, IBM FileNet , Alfresco, Sharepoint... là một lợi thế.
 • Tiếng Anh-  Ưu tiên