AI-Python Engineer-Upto $40k/year

Ha Noi
Others
21 hours ago

Top 3 Reasons To Join Us

 • Newest Technologies Training on BC, AI, RPA, IoT;
 • Best benefit: 4 times Bonus/Salary review a year;
 • Young & Dynamic working environment;

The Job

The Job

In order to expand business activities in Japan, Kiwi Universe is now looking for a large number of potential candidates for working as AI researcher/engineer with various attractive opportunities

This position will:

 • Set up, manage and develop our AI product
 • Design AI models from scratch, build models using libraries such as Tensor Flow, Keras, Scikit Learn, help product owners and stakeholders understanding the potential and limitations of AI when planning new products
 • Build training data and testing data, use algorithm for data preprocessing
 • Enhance models based on test result analysis
 • Design product architecture, including infrastructure, server, APIs and help realizing business into operations
 • Study and apply newest AI research on real projects

Để mở rộng hoạt động kinh doanh tại Nhật Bản, Kiwi Universe đang tìm kiếm một số lượng lớn nghiên cứu / kỹ sư AI tiềm năng với nhiều cơ hội hấp dẫn

Nhiệm vụ:

 • Phát triển sản phẩm sử dụng công nghệ AI
 • Được đào tạo ngay tại nơi làm việc cùng các chuyên gia quốc tế
 • Cùng các chuyên gia thiết kế các mô hình AI từ đầu, xây dựng các mô hình bằng cách sử dụng các thư viện như Tensor Flow, Keras, Scikit Learn, giúp PO và các bên liên quan hiểu được tiềm năng và hạn chế của AI khi lập kế hoạch cho sản phẩm mới
 • Xây dựng dữ liệu đào tạo và dữ liệu test, sử dụng thuật toán để xử lý trước dữ liệu
 • Nâng cao mô hình dựa trên phân tích kết quả kiểm tra
 • Thiết kế kiến ​​trúc sản phẩm, bao gồm cơ sở hạ tầng, máy chủ, API và giúp hiện thực hóa hoạt động kinh doanh
 • Nghiên cứu và áp dụng nghiên cứu AI mới nhất vào các dự án thực tế

Your Skills and Experience

 • Bachelor’s degree or higher in Computer Science, Mathematics or Information Technologies
 • Good foundation in Math (Linear Algebra, Riemann Analysis, Probability and Statistics), Algorithms, AI and ML.
 • Knowledge in data processing, data analysis, DL or image processing is a plus
 • Proficient in using Python. Knowledge in using advanced aspects of Python as a language is a must (comprehension, iterator, multiple threading, asynchronous process)
 • Experience in using at least one AI framework such as scikit-learn, tensorflow, caffe, theano, pytorch.
 • Ability to use strong data analysis software such as R, Matlab or Fortran is a plus
 • Great communication skills
 • Critical thinking; Problem-solving skills.
 • Experience with Fin-tech or time series data analysis is a huge plus
 • Be able to use English for research and communication.
 • Bằng Cử nhân hoặc cao hơn về Khoa học Máy tính, Toán học hoặc Công nghệ Thông tin
 • Nền tảng tốt về Toán học (Đại số tuyến tính, Phân tích Riemann, Xác suất và Thống kê), Thuật toán, AI và ML.
 • Kiến thức về xử lý dữ liệu, phân tích dữ liệu, DL hoặc xử lý hình ảnh là một lợi thế
 • Sử dụng thành thạo Python, kiến thức trong việc sử dụng các khía cạnh nâng cao của Python 
 • Kinh nghiệm trong việc với 1 trong những framework  của AI như scikit-learn, tenorflow, caffe, theano, pytorch.
 • Khả năng sử dụng các phần mềm phân tích dữ liệu mạnh như R, Matlab hoặc Fortran là một lợi thế
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
 • Kinh nghiệm với Fin-tech hoặc time series data là một lợi thế
 • Tiếng anh/ Tiếng nhật để nghiên cứu và giao tiếp

Why You'll Love Working Here

WE CREATE A  BETTER FUTURE, AN INTELLIGENT WORLD!
WE PROPOSE SMART STRATEGIES FOR THE GOOD AND THE BEST OF OUR CLIENTS
MODERN OFFICE AT THE BEST PLACE IN THE TECHNOLOGY CENTRAL OF VIETNAM.
 • Gross Salary $30.000~$40.000 per year
 • International working environment
 • Chance to work on-site in Japan
 • Follow Social Insurance & Vietnamese Labour Law
 • Various training on trending technologies, best practices, and soft skills
 • Supportive, fun and flexible work environment that values innovation, creativity and new ideas.
 • Gross Salary $30.000~$40.000/ năm
 • Được làm việc trong môi trường quốc tế
 • Cơ hội làm việc tại NHẬT BẢN mà KHÔNG CẦN TIẾNG NHẬT
 • Các chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo Luật Lao Động Việt Nam và Nhật Bản.
 • Được tham gia đào tạo về các công nghệ mới (AI, Blockchain development)
 • Môi trường làm việc hỗ trợ, vui vẻ và linh hoạt, coi trọng sự đổi mới, sáng tạo và ý tưởng mới.
 • Cơ hổi trở thành các vị trí quan trọng ở Chi nhánh Nhật Bản.