5 Senior Ruby On Rails Developers

Pham Viet Chanh, District 1, Ho Chi Minh
See map
9 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

 • Young, dynamic, flexible team
 • 12 days of annual leave
 • Social Insurance package

The Job

 • You will be joining an awesome startup team to build cool applications that serve millions of users, from idea to production..
 • As our customers are typically ambitious foreign startups, you will have a chance to improve your English, learn about startup culture and product mindset along the way. If you want to make a great impact on the world, this is your chance now.
 • Managing full lifecycle customer projects with Agile methods.
 • Developing strong relationships with customers, acting as the primary point of contact as well as managing stakeholder expectations and always seek for solution improvement.
 • Bạn sẽ tham gia vào một nhóm khởi nghiệp tuyệt vời để xây dựng các ứng dụng tuyệt vời phục vụ hàng triệu người dùng, từ ý tưởng đến sản xuất.
 • Vì khách hàng của chúng tôi thường là những người khởi nghiệp nước ngoài đầy tham vọng, bạn sẽ có cơ hội cải thiện tiếng Anh, tìm hiểu về văn hóa khởi nghiệp và tư duy sản phẩm trên đường đi. Nếu bạn muốn tạo ra một tác động lớn đến thế giới, đây là cơ hội của bạn bây giờ.
 • Quản lý các dự án khách hàng trọn đời với các phương thức Agile.
 • Phát triển mối quan hệ mạnh mẽ với khách hàng, đóng vai trò là điểm liên lạc chính cũng như quản lý kỳ vọng của các bên liên quan và luôn tìm cách cải tiến giải pháp.

Your Skills and Experience

 • +2 years of experience with Ruby on Rails, along with other common libraries such as Sidekiq.
 • +2 years of experience with full web stack including HTTP, CSS, REST, JWT Token Authentication, Oauth2...
 • Good database experience in any of these areas: PostgreSQL or other SQL database server etc
 • Testing with Rspec, FactoryBot (previous name is FactoryGirl) and Faker
 • Good knowledge on server side development with good performance, distributed system, understand well good design pattern and architecture principles
 • Good English Communication skills.
 • A good attitude and a desire to learn.
 • Hơn 2 năm kinh nghiệm làm việc với Ruby on Rails, cùng với các thư viện phổ biến khác như Sidekiq.
 • Hơn 2 năm kinh nghiệm làm việc với web stack bao gồm các giao thức xác nhận như: HTTP, CSS, REST, JWT, Oauth2…
 • Có kinh nghiệm làm việc cới các loại máy chủ cơ sở dữ liệu như: PostgreSQL hoặc máy chủ cơ sở dữ liệu SQL khác…
 • Có thể chạy thử nghiệm với Rspec, FactoryBot và Faker
 • Có kiến thức về phát triển máy chủ với hiệu suất và hệ thống phân tán tốt. Hiểu được các mẫu thiết kế và nguyên tắc xây dựng.
 • Có kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh
 • Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc

Why You'll Love Working Here

 • Social Insurance, Health Insurance, Unemployment Insurance, Personal Income Tax according to VN Labor Law.
 • Performance bonus plan up to 1 month's salary.
 • 12 days of annual leave.
 • Access to XtayPro’s resources in the Facebook Start program (DropBox, Animoto, Office 365 (Microsoft), Stripe, Coursera, Social Misfits Media…)
 • Be a part of the first Startup from Vietnam to ever win one of top Prize in the biggest Startup Competition in the World, K-Startup Grand Challenge 2018
 • Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân theo Luật Lao động Việt Nam.
 • Thưởng thêm theo năng lực lên tới 1 tháng lương.
 • 12 ngày nghỉ phép hàng năm.
 • Sử dụng các công cụ và tài nguyên nội bộ của XtayPro trong chương trình Facebook Start (DropBox, Animoto, Office 365 (Microsoft), Stripe, Coursera, Social Misfits Media…)
 • Là một phần của Startup Việt đầu tiên giành một trong những giải thưởng cao nhất tại cuộc thi Startup lớn nhất thế giới K-Startup Grand Challenge 2018
 • https://amp.vnexpress.net/tin-tuc/hanh-trinh-khoi-nghiep/startup-viet-nam-gianh-giai-ba-k-startup-grand-challenge-2018-3850465.html