05 PHP Developers

Ho Chi Minh , District 4, Hoang Dieu
See map
Expired

The Job

  • Phát triển tính năng mới cho frontend và backend của Công ty.
  • Thực hiện tối ưu hóa phần mềm hoặc tối ưu hóa server (phối hợp cùng sysadmin) để đảm bảo performance của hệ thống ổn định
  • Hỗ trợ người dùng khi gặp các vấn đề khi sử dụng hệ thống
  • Chia sẻ kinh nghiệm, best practice với các thành viên trong team

Your Skills and Experience

  • Có nền tảng vững chắc về: PHP, MYSQL, LAMP stack, XHTML, HTML, Javascript, JQuery
  • Khả năng giải quyết vấn đề tốt