(02) System Engineer (Linux)

Vinaconex 9 Tower, Pham Hung, Nam Tu Liem, Ha Noi
See map
7 days ago

The Job

 • Handling Linux OS. Performance tuning, network, and so on…
 • Handling CDN solution and SQL + NoSQL database (MySQL, Oracle, Elastic search…)
 • Log analysis, troubleshooting of software and hardware issue.
 • Write and maintain scripts (bash, python…)
 • Maintain security, backup, and redundancy cluster
 • Discuss changes with requirements in consultation
 • Know how to manage work, teams, clients and report

Mô tả CV:

 • Xử lý hệ điều hành Linux. Điều chỉnh hiệu năng, mạng, v.v.
 • Xử lý giải pháp CDN và SQL + cơ sở dữ liệu NoQuery (MySQL, Oracle, Elastic)
 • Phân tích log, xử lý sự cố của phần mềm và phần cứng.
 • Viết và duy trì các tập lệnh (bash, python Ho)
 • Duy trì bảo mật, sao lưu và cụm dự phòng.
 • Thảo luận về những thay đổi với các yêu cầu trong tham vấn
 • Biết cách quản lý công việc, nhóm, khách hàng và báo cáo

Your Skills and Experience

 • Bachelor degree, preferably in computer-related field.
 • At least 1-2 years of experience
 • Experience in installing, configuring and troubleshooting servers and network devices;
 • Unix/Linux installation, troubleshooting and optimization.
 • Experience in server programming languages is a big plus
 • Can communicate by English

Yêu cầu:

 • Bằng cử nhân, tốt nhất là trong lĩnh vực liên quan đến máy tính.
 • Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm
 • Có kinh nghiệm trong việc cài đặt, cấu hình và xử lý sự cố máy chủ và thiết bị mạng;
 • Cài đặt, xử lý sự cố và tối ưu hóa Unix / Linux.
 • Kinh nghiệm trong ngôn ngữ lập trình máy chủ là một lợi thế lớn
 • Có thể giao tiếp bằng tiếng anh

Why You'll Love Working Here

 • Insurance
 • Laptop for each employee
 • Monthly Teambuilding
 • Bonus on 30 Apr, 02 Sep, International Tet, Lunar new year
 • Full package welfare for employee and family: birthday, maternity, wedding, funeral