03 Developers (Java, PHP)

Vinaconex 9 Tower, Pham Hung, Nam Tu Liem, Ha Noi
See map
1 day ago

Job Description

 • Build, design and optimize current developed solutions (Java, php, c++)
 • Join in software design phase, Contribute idea about framework, language and algorithm.
 • Building web applications and services by developing and implementing new software programs
 • Maintain and improve existing software.
 • Test and maintain the product software to ensure strong functionality and optimization.
 • Support team member in design/code review.

Mô tả công việc:

 • Xây dựng, thiết kế và tối ưu hóa khả năng mở rộng cao và hệ thống sẵn sàng cao phục vụ tới hàng triệu người dùng.
 • Hỗ trợ cập nhật và thiết kế cơ sở dữ liệu phần mềm
 • Xây dựng các ứng dụng và dịch vụ web bằng cách phát triển và triển khai các chương trình phần mềm mới
 • Duy trì và cải thiện phần mềm hiện có.
 • Kiểm tra, bảo trì phần mềm sản phẩm để đảm bảo chức năng và tối ưu hóa mạnh mẽ.
 • Hỗ trợ thành viên nhóm trong thiết kế / xem xét mã.

Your Skills and Experience

 • At least 2 years of experience as a software developer.
 • Strong experience with Java and PHP, and Spring framework
 • Experience in relational databases such as Oracle, MySQL and knowledge in NoSQL databases such as MongoDB, Elasticsearch.
 • Experience in design and development of Web Service (SOAP and RESTful).
 • Knowledge in front-end development: HTML, CSS, Javascript technology.
 • Experience in using Git, SVN.
 • Strong leadership skill: can influence and encourage team member to work efficiently.
 • Strong designing skill: be able to select suitable framework and language for requirement, provide simple but effective solution.
 • Good at English

Mô tả công việc:

 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm nhà phát triển phần mềm.
 • Kinh nghiệm mạnh mẽ với Java/PHP và Spring
 • Có kinh nghiệm về các cơ sở dữ liệu như Oracle, MySQL và kiến thức về cơ sở dữ liệu NoQuery như MongoDB, Elaticsearch.
 • Có kinh nghiệm trong thiết kế và phát triển Dịch vụ Web (SOAP và RESTful).
 • Kiến thức về phát triển front-end: HTML, CSS, công nghệ Javascript.
 • Có kinh nghiệm sử dụng Git, SVN.
 • Kỹ năng lãnh đạo: có thể ảnh hưởng và khuyến khích thành viên trong nhóm làm việc hiệu quả.
 • Kỹ năng thiết kế: có thể chọn khung và ngôn ngữ phù hợp cho yêu cầu, cung cấp giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả.
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt

Why You'll Love Working Here

 • Insurance
 • Laptop for each employee
 • Monthly Teambuilding
 • Bonus on 30 Apr, 02 Sep, International Tet, Lunar new year
 • Full package welfare for employee and family: birthday, maternity, wedding, funeral