Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review Vmodev Hà Nội now
Filter by

1 Employee Reviews

Môi trường trẻ, cơ hội làm việc và các lãnh đạo khá tâm lý

Recommend
May 2019

What I liked

Môi trường năng động. Tinh thần trẻ, improve của mọi người rất tốt. Lãnh đạo nhiệt tình !
Hầu như không OT, một số dự án rất gấp mơi phải OT, thường thì rất ít