Công ty Dịch Vụ và Thương Mại Viễn Thông Số

Ở DigiTel, Văn hoá được hiểu theo nghĩa rộng, nghĩa là trong mọi hoạt động của đời sống công ty, trong cũng như ngoài công việc: văn hoá “làm” và văn hoá “chơi”.Văn hoá “làm” được thể hiện trong các hoạt động chính thức của công ty. Đó chính là những chuẩn mực trong công việc, là các giá trị cốt lõi như “tận tụy với khách hàng”, “tôn trọng tự do dân chủ”, “khuyến khích chủ động sáng tạo”, “con người là sức mạnh cốt lõi”, “quy trình chiến lượt phát triển” … Những nguyên tắc, chuẩn mực này quy định và điều hoà mọi hoạt động kinh doanh sản xuất trong công ty.Văn hoá “chơi” được thể hiện trong các hoạt động ngoại khoá (phong trào), không liên quan trực tiếp đến kinh doanh nhưng có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc gắn kết mọi người, giải toả sức ép, rèn luyện thân thể và tinh thần.

Our Key Skills

Location

146 Cộng Hòa, Tan Binh, Ho Chi Minh
146 Cộng Hòa

Total views: 2,599

Let your voice be heard.

Review Digitel now