Làm thế nào để

Phần mềm mại hơn của các lập trình viên, kỹ sư IT. Nơi tập trung tìm hiểu  tính cách lập trình viên của bạn, và bạn phù hợp phát triển các kỹ năng mềm nào cho tương lai.